Værd at læse

00

Usædvanlig hård kritik fra Pressenævnet af Se&Hør i Oliver Bjerrehuus sag

Alvorlig kritik af SE og HØR for udokumenterede påstande om, at klager var på narkoafvænning og fik metadon. Grundlag for genmæle. Klager – en person – klagede over artiklen ”[Klager]s tragedie” i SE og HØR. 8/24/2012:

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker indledningsvis, at spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens bestemmelser er overtrådt, henhører under domstolene og falder uden for Pressenævnets kompetence. Dette forhold behandles derfor ikke. 
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, herunder ved forelæggelse for den, som eventuelt kan være krænket, jf. punkterne A.1 og A.3.
SE OG HØRs oplysning om, at klager skulle være på narkoafvænning og hente metadon på Familieambulatoriet kan være særdeles skadelig og krænkende for klager. 
På baggrund af Familieambulatoriets brev af 19. april 2012 lægges til det grund, at [Klager] er blevet testet tre gange ugentligt for euforiserende stoffer i perioden 27. februar – 27. april 2012. Alle prøver har været uden spor af euforiserende stoffer. Klager har ikke modtaget medicinsk behandling på Familieambulatoriet. Den anonyme kildes udtalelser i SE OG HØR udgør ikke dokumentation for rigtigheden af SE OG HØRs udsagn. 
SE OG HØRs oplysning er således udokumenteret. Pressenævnet udtaler alvorlig kritik af SE OG HØR for at bringe de meget krænkende og skadelige udsagn om personlige forhold uden dokumentation herfor. Det forhold, at [Klager] ikke ønskede at udtale sig om sit ophold på ambulatoriet, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at [Klager] udtrykkeligt henviste til, at der var tale om et privat forhold, og at offentliggørelsen ikke har en sådan almen interesse, at den overstiger hensynet til den omtalte person. 
Sådan som sagen foreligger oplyst, kan nævnet ikke tage stilling til, hvornår [Klager] fik forelagt en foreløbig version af forsiden (et blueprint). SE OG HØR var ved e-mail af 18. april 2012 kl. 16.36 fra klagers advokat gjort bekendt med, at oplysningerne ifølge klager var ukorrekte. Uanset, om bladet på daværende tidspunkt var trykt og distribueret, burde SE OG HØR have forsøgt at berigtige oplysningen. Da SE OG HØR således heller ikke forsøgte at berigtige oplysningen - hverken i relation til papirudgivelsen eller på seoghoer.dk – udtaler nævnet tillige kritik af SE OG HØR for ikke at berigtige forholdet, da man blev bekendt med fejlen.

Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom. 
Under henvisning til det ovenfor anførte finder nævnet, at SE OG HØR har bragt forkerte oplysninger, der er egnet til at påføre klager skade af betydning. Klager er herefter berettiget til at få bragt et genmæle.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af SE OG HØR at bringe følgende forsidehenvisning i papirudgivelsen af SE OG HØR og indsætte samme henvisning til ”UGENS SE OG HØR” på seoghoer.dk:

”Pressenævnet giver SE OG HØR alvorlig kritik for at påstå, at [Klager] var på narkoafvænning og fik metadon”

Til henvisningen i bladet skal billedet af [Klager]s ansigt bringes (billedet bragt på forsiden af nr. 16 øverst i højre hjørne).

På en fremtrædende plads inde i bladet og på seoghoer.dk pålægges redaktøren at bringe følgende:

”[rubrik]
Kritik for forkerte oplysninger
[underrubrik]
Pressenævnet har givet SE OG HØR alvorlig kritik for at skrive, at [Klager] var på narkoafvænning og fik metadon. 
[brødtekst]
SE OG HØR bragte den 19. april en forsidehistorie om, at [Klager] var på narkotikaafvænning og havde hentet metadon på et ambulatorium.
[Klager] har oplyst, at han var på ambulatoriet for at afgive urinprøver. Disse har ikke vist spor af euforiserende stoffer. Han fik hverken metadon eller anden behandling under opholdet. Ambulatoriet har bekræftet disse oplysninger.
SE OG HØR blev af [Klager]s advokat gjort opmærksom på forholdene dagen inden offentliggørelsen af bladet, den 18. april.
[Klager] har klaget til Pressenævnet. 
Pressenævnet har udtalt alvorlig kritik af SE OG HØR for ikke at kontrollere de meget skadelige og forkerte oplysninger inden offentliggørelsen. Nævnet udtaler også kritik af SE OG HØR for ikke at gøre opmærksom på fejlen.
Pressenævnet har pålagt SE OG HØR at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: www.pressenaevnet.dk” 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 12-70-00254.

 

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere