Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?

Del artiklen på: FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?

af Wayne Owen Richards

Seneste revision: 27-02-2019

OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE:

Om denne blogindlæg

Denne blogindlæg er primært en genudgivelse af den 18-09-2017 blogindlæg Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”? fra bloggen Ytringsfrihed er forudsætningen for at afsløre statens magtmisbrug.

Årsagen til genudgivelsen er de følgende søg resultater efter blogindlægget:-

Søg resultat 1 (live): "Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?" site:avisen.dk på

Søg resultat 2 (live): https://www.avisen.dk/pages/guests/articles/search/GoogleSearch.aspx?q="Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?"

Søg resultat 3 (live): https://www.google.dk/search?q=https://www.avisen.dk/blogs/wayneowenrichards/debat--kritik-er-folketingets-ombudsmand-det-sidst_49489.aspx+site%3Aavisen.dk

Søg resultat 4 (arkiv): https://www.google.dk/search?q=https://www.avisen.dk/blogs/wayneowenrichards/debat--kritik-er-folketingets-ombudsmand-det-sidst_49489.aspx+site%3Aavisen.dk

Søg resultaterne kan forstås med forståelse af "server side access" til .htaccess og robots.txt.

Søg resultat 4 (arkiv) ovenpå er meget meget mistænkeligt og sagen politianmeldes efter sommerferie perioden med påstand på overtrædelse af Straffeloven § 263. der siger følgende:-

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget

2) skaffer sig adgang til andres gemmer,

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem.

Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde straffes de i stk. 2 nævnte forhold, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.


OBS! Der rejses ingen kritik over for Avisen.dk Aps der er helt klart offeret i sagen.

Se listen over "Tilskud til redaktionel produktion 2018 - foreløbig beregning" (arkiv)


Nu følger genudgivelsen af blogindlægget Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?

Med venlig hilsen

Wayne Owen Richards, den 16-07-2018


OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE:

Debat & kritik: Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?

Indledning

Det er tilsyneladende ingen retssikkerhed i sagsbehandlingen hos Statsforvaltningen og Ankestyrelsen.

Denne artikel eksistere for at starte en debat i medierne om borgernes retssikkerhed i mødet med Statsforvaltningen og Ankestyrelsen, samt Folketingets Ombudsmands behandling af klager over dem.

 

Folketingets Ombudsmanden - Sidste led i borgernes retssikkerhed

I kronikken ”Sidste led i borgernes retssikkerhed” (arkiv link)  i Politiken den 27. April 2012, skrevet af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, står de følgende:-

"Det siges undertiden, at ombudsmanden er ”den lille mands advokat”. Det udtrykker noget meget vigtigt på den måde, at ombudsmanden grundlæggende er til for den almindelige borger, og at ombudsmandens fundamentale mission er at sikre, at den enkelte ikke bliver udsat for krænkelser eller urimeligheder fra det offentlige."

"Ombudsmandens opgave er nøgternt og objektivt at vurdere, om forvaltningen har behandlet den enkelte borger i overensstemmelse med gældende ret og god forvaltningsskik."

"...men sætte ind, hvor vigtige rettigheder kan være tilsidesat, eller hvor der er principielle spørgsmål at afklare."

"...ombudsmanden først og fremmest har til opgave at kontrollere, om myndighederne har begået fejl, og han skal selvsagt lade hammeren falde i de tilfælde, hvor forvaltningen har handlet kritisabelt."

"Ombudsmanden må altså på en og samme tid gerne være forvaltningens ”onde ånd og gode fe”. Det er nemlig den bedste og mest effektive måde at udfylde den helt grundlæggende funktion: at være et bolværk for den borger, der mener at være blevet forkert eller urimeligt behandlet af myndighederne."

De overstående citater er i takt med Ombudsmandsloven § 21 og § 24.

Ombudsmandsloven § 21 siger:-

"§ 21. Ombudsmanden skal bedømme, om myndigheder eller personer, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser ved udøvelsen af deres opgaver. I forbindelse med Ombudsmandens inspektionsvirksomhed gælder desuden bestemmelsen i § 18."

Ombudsmandsloven § 24. siger:-

"§ 24. Såfremt ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der i den offentlige forvaltning må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg. Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til vedkommende minister, kommunalbestyrelse eller regionsråd."

Det hele lyder meget fint. Men, hvordan fungerer det i praksis?

 

Klage til Folketingets Ombudsmand

I 2012 modtog Folketingets Ombudsmand en klage over Familiestyrelsens (nu Ankestyrelsen) afgørelse vedrørende en afgørelse fra Statsforvaltningen.

Sagen drejer sig om afgørelser fra Statsforvaltningen og Familiestyrelsen ( nu Ankestyrelsen) baseret på en børnesagkyndige undersøgelse, hvor der er fortaget færre end to  observationer af samspillet mellem hver af forældrene med barnet, hvilket ikke er i overensstemmelse med det foreskrevet udgangspunkt for Vejledningen om Børnesagkyndige undersøgelser.

Klage brevet og bilagene til  Folketingets Ombudsmand pointerede blandet andet de følgende påstande:-

● Der har været et konkrete afvigelse af udgangspunktet for børnesagkyndige undersøgelsen
● Børnesagkyndige undersøgelsen var utilstrækkeligt og ugyldig
● Myndighedernes sagsbehandling var utilstrækkeligt og partisk
● Myndighedernes sagsbehandlere har fremsat urigtige oplysninger
● Myndighedernes afgørelser var ugyldige og ulovlige
● Myndighederne har overtrådt Straffeloven §146, §155, §156, §157, §163, §215, §261

● Myndighederne har overtrådt Ligestillingsloven §2, Stk 2, Stk 3, Stk 4

● Myndighederne har overtrådt Lov om etnisk ligebehandling §3,  Stk 2, Stk 3, Stk 5;  §7

 

Folketingets Ombudsmands svar

I et brev af Juni 2012 kom de følgende bemærkninger fra Folketingets Ombudsmands kontor:

"Jeg har gennemgået din klage med bilag, og jeg har på det grundlag besluttet ikke at undersøge sagen yderligere. Det skyldes, at jeg ikke mener, at der er udsigt til, at jeg kan kritisere resultatet af Familiestyrelsens afgørelse ...om dit samvær med dine børn."

"Hvis en klage ikke giver ombudsmanden anledning til kritik, henstilling mv., kan sagen afsluttes, uden at ombudsmanden først forelægger sagen for myndigheden til udtalelse (§ 16, stk. 2, i ombudsmandsloven)."

"Jeg kan derfor kun kritisere myndighedernes afgørelser, hvis der er særlige omstændigheder i sagen. Det kan f.eks. være, hvis myndighederne ikke har undersøgt sagen godt nok, eller hvis afgørelsen er udtryk for en usaglig forskelsbehandling."

"Efter min gennemgang af dine henvendelser og bilag mener jeg ikke, at der er udsigt til, at jeg ved en undersøgelse af sagen vil finde sådanne særlige omstændigheder."

"Jeg har besluttet heller ikke at foretage mig noget i anledning af Familiestyrelsens afgørelse...om afslag på genoptagelse af sagen om samvær. Jeg henviser til § 16, stk. 1, i ombudsmandsloven. Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse."

 

Debat og kritik

I kronikken ”Sidste led i borgernes retssikkerhed”  siger Folketingets Ombudsmand selv, at "Og så må ombudsmandsinstitutionen aldrig selv blive hævet over debat og kritik."

Derfor giver det meget god mening for debat og kritik, at sende til medierne den overnævnte klage brevet og nogle af bilagene, samt svar fra Folketingets Ombudsmands kontor.

Medierne har nu modtaget den overnævnte klage brevet og nogle af bilagene med beviselige lovovertrædelser inkl. myndighedernes afgørelser og den første side af psykologens rapport, der beviser, at psykologen, har rent faktisk fortaget færre end to  observationer af samspillet mellem hver af forældrene med barnet, hvilket ikke er i overensstemmelse med det foreskrevet udgangspunkt for Vejledningen om Børnesagkyndige Undersøgelser - samt svar fra Folketingets Ombudsmands kontor.

Selvom ikke alle synes medierne er ”den fjerde statsmagt”, ”medierne skal gå kritisk til magthaverne" [kilde] og "Hvis danskerne fortsat skal have tillid til folkestyret i Danmark, så er det helt afgørende at eventuelt magtmisbrug kommer frem i lyset." [kilde]


Afsluttende bemærkninger

Er Folketingets Ombudsmand det ”sidste led i borgernes retssikkerhed”?

Svaret er som Folketingets Ombudsmand selv går ind på i den tredje til sidste afsnit i kronikken ”Sidste led i borgernes retssikkerhed”: Det er ”domstolene, som altid vil have det sidste ord i retsspørgsmål”.


Relaterede artikler:-

Åbent brev til Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) (arkiv1) (arkiv2)

Ugyldig Børnesagkyndige Undersøgelser (arkiv1) (arkiv2)

Politianmeldelser mod Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og deres ansvarlig ministerier (arkiv1) (arkiv2)

Sidste led i borgernes retssikkerhed.pdf


● Ytringsfrihed

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

"Artikel 19. Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser."


Danmarks Riges Grundlov

"§ 77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres."

 

Wayne Owen Richards

18-09-2017

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere